E-konsultatsioonile suunamise nõuded E-konsultatsioonile suunamise nõuded on aluseks e-konsultatsiooni teenuse nõuetekohaseks tellimiseks

Käesolevad nõuded on kokku lepitud koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades.

Määrus on leitav veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/125112011004?leiaKehtiv

Versioon: E420
Nõuded suunamisel üldkirurgi e-konsultatsioonile
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /manuals/E-konsultatsioonile suunamise nõuded/E420
Tase üles
Fail Tüüp Maht
E420.html HTML 76KB